top of page

Olika sätt för lärare att använda Chat GPT i undervisningen
Jonatan skriver här ett riktigt matigt blogginlägg om hur man kan använda Chat GPT för att underlätta, förbättra och förenkla livet för sig själv och för eleverna Förbereda olika muntliga moment

I nästan alla ämnen och nästan alla årskurser ingår det ett muntligt moment. Det är allt från diskussioner och samtal till tal och presentationer. Det är en färdighet som eleverna kommer bära med sig resten av livet eftersom de kommer behöva tala för sig i många olika viktiga sammanhang.

Att förbereda olika muntliga moment med hjälp av ChatGPT är ett kraftfullt och effektivt sätt att förbättra och förfina elevers färdigheter inom kommunikation och presentation. Genom att använda ChatGPT som en diskussionspartner kan eleven dra stor nytta av bottens breda kunskapsbas och förmåga att generera realistisk och konstruktiv respons. Här är några exempel på hur du kan dra maximal nytta av detta tillvägagångssätt:

Debattera och analysera ämnen

Inför en debatt eller en diskussion om ett visst ämne kan ChatGPT fungera som din träningspartner. Du kan diskutera dina åsikter och argument med botten och be den om att noggrant identifiera styrkor och svagheter i ditt resonemang. Den kan även hjälpa dig att hitta forskning och statistik som starkt stödjer dina påståenden, vilket stärker din argumentation betydligt. Observera att gratisversionen inte kan söka på internet och därför inte är lämplig att be om aktuell forskning och statistik.

Förbereda för jobbintervjuer

Inför en riktig jobbintervju, eller som övningstillfälle, kan ChatGPT agera som en mycket erfaren HR-expert. Den kan hjälpa dig att formulera genomtänkta svar på vanliga intervjufrågor och ge utförlig feedback på din texts tonalitet. Bottens förmåga att ställa relevanta frågor kan hjälpa dig att förbereda dig väl för att i förväg hitta bra svar och kraftigt öka ditt självförtroende inför intervjun.


Öva presentation

Genom att simulera en situation där ChatGPT agerar som din chef eller en mycket erfaren kollega kan du öva på att presentera dina idéer på ett övertygande och engagerande sätt. Du kan få ovärderlig hjälp att strukturera din presentation, få bra tips om visuella hjälpmedel och träna på att svara på många tänkbara frågor eller invändningar som kan komma upp. För lägre årskurser så är denna övning också mycket lämplig inför att presentera framför klassen, men att ChatGPT då agerar som din klasskompis eller lärare.


Utvärdera innehåll och nyanser

Med ChatGPT som din diskussionspartner kan du också granska och noga utvärdera innehållet i ett tal eller en presentation. Du kan be botten om att identifiera områden där du behöver mer detaljer eller klarhet och få bra förslag på hur du kan avsevärt förbättra din kommunikation.

Genom att integrera ChatGPT på ett smart sätt i din förberedelse för muntliga moment kan eleverna få en mer interaktiv och givande träning, vilket i sin tur kan avsevärt förbättra deras kommunikationsfärdigheter och presentationsteknik inför avgörande framträdanden.


Förslag på prompter:

  1. Anta rollen som HR-ansvarig på en butikskedja och ställ intervjufrågor till mig för rollen som butiksbiträde. Efter varje svar jag ger, utvärdera mitt svar efter hur väl det stämmer överens med tjänsten jag söker, ställ också en ny fråga.

  2. Anta rollen som retorikexpert och debattera mot mig. Hitta på argument som gör att jag måste fördjupa mig i ämnet, utvärdera också mina svar efter hur väl de motsvarar ämnet vi debatterar. Varna mig också om vår debatt glider ifrån ämnet.

Skapa quiz, prov och anpassa lektionsinnehåll

Att använda ChatGPT för att skapa och anpassa quiz, prov och lektionsinnehåll är ett effektivt sätt att underlätta undervisningen och anpassa materialet efter elevernas behov. Här är några förslag om hur du kan gå tillväga:


Skapa anpassade quiz och prov

När du har en färdig kursplan eller ett ämnesinnehåll du vill täcka kan du dela detta med ChatGPT. Baserat på materialet kan du be botten att generera quiz-frågor och provfrågor med tillhörande svar. Du kan ange olika svårighetsgrader för frågorna beroende på inlärarens nivå, och botten kan hjälpa dig att skapa varierade och utmanande frågor.


Differentiera frågor för olika kunskapsnivåer

ChatGPT kan också vara till stor hjälp när det kommer till differentiering. Om du har elever med olika nivåer av förståelse inom ett ämne kan du be botten om att skapa frågor som är anpassade efter varje elevs förmåga. På så sätt kan du ge alla elever en lämplig utmaning och stödja deras inlärning på bästa sätt.


Skapa anpassade lektionsplaneringar

För att säkerställa att ditt lektionsinnehåll är strukturerat och engagerande kan du använda ChatGPT för att generera hela lektionsplaneringar. Du kan inkludera översikt av innehållet, mål för inlärningen, tidsplan och förslag på bedömning. Botten kan även föreslå relevanta exempel och aktiviteter för att förstärka undervisningen.


Anpassa läromedelstexter

Om du har en befintlig läromedelstext som du vill använda men som behöver anpassas för olika inlärningsnivåer kan du be ChatGPT om hjälp. Du kan ge specifika riktlinjer för hur texten ska omformuleras för att vara mer lättillgänglig eller mer avancerad, beroende på behoven hos dina elever.


Det är dock viktigt att komma ihåg att ChatGPT endast kan ge förslag och underlätta processen. Som lärare har du den viktigaste rollen när det kommer till att bedöma och anpassa materialet för dina elever. Du känner dina elever bäst och kan använda ChatGPT som ett verktyg för att spara tid och generera idéer, men du måste ha kontroll över undervisningens kvalitet och anpassning efter dina elevers behov. Det är din expertis och förmåga som kommer att leda till en effektiv och engagerande undervisningserfarenhet.

Förslag på prompter:

  1. Vi ska arbeta med vattnets kretslopp i ämnet kemi, mina elever är 11 år. Här är en lista på allt som vi ska gå igenom. Skriv 20 frågor som motsvarar innehållet i min lista och som låter eleverna visa att de kan svara på en enkel nivå och en fördjupad nivå.

  2. Jag har några elever i min klass som har svårt att förstå texterna i mitt ämne, ändra min läromedelstext så att den passar dessa elever. Behåll innehållet, men förklara svåra begrepp och använd enklare meningar. Här är texten:

Underlätta för andraspråkselever och elever med språksvårigheter

Att lära sig på ett språk man inte fullt ut behärskar kan vara en utmaning, och språkliga hinder som grammatik och ordförråd kan ibland stå i vägen för inlärningen. Som lärare är det viktigt att erbjuda eleverna verktyg och resurser som kan underlätta deras språkinlärning. Här är några exempel på hur du kan använda ChatGPT för att stödja andraspråkselever:


Översättning och språkstöd

ChatGPT kan vara en ovärderlig resurs när det gäller att översätta texter och begrepp till elevernas modersmål. Genom att erbjuda översättningar kan eleverna snabbt förstå innehållet i texter och därmed öka sin förståelse för ämnet. Lär eleverna att använda ChatGPT som ett språkstöd, så att de kan översätta enskilda ord, meningar eller hela texter efter behov.


Träna vanliga fraser

ChatGPT kan också användas för att träna vanliga fraser och dialoger på målspråket. Genom att simulera konversationer med ChatGPT på svenska kan eleverna öva på att använda språket i vardagliga situationer. Detta hjälper dem att utveckla sina kommunikationsfärdigheter och självförtroende i att använda det nya språket.


Ordlista med centrala begrepp

Inför ett nytt arbetsområde kan du be ChatGPT att sammanställa en ordlista som inkluderar centrala begrepp på både svenska och elevernas modersmål. Denna ordlista kan fungera som en referensguide som eleverna kan använda när de läser eller studerar innehåll relaterat till ämnet. Detta gör det lättare för dem att förstå nyckelbegreppen. Det går att be om en tabell där en kolumn är på svenska och en på arabiska exempelvis. Du kan med fördel lämna en kolumn tom där du kan lägga in bilder till begreppen.


Alternerande läromedelstexter

För att öka förståelsen av nya ämnen kan du låta ChatGPT skapa eller bearbeta läromedelstexter där avsnitten alternerar mellan svenska och elevens modersmål. Detta ger eleverna möjlighet att koppla samman informationen på båda språken och fördjupa sin förståelse av ämnet. Det kan också minska känslan av överväldigande när de stöter på komplexa ämnen på det nya språket.


Sammanfattningsvis kan ChatGPT vara en värdefull resurs för att underlätta språkinlärning och göra den mer tillgänglig för elever. Genom att använda dessa strategier kan du hjälpa elever att övervinna språkliga hinder och främja deras inlärning på ett effektivt sätt. Det är viktigt att skapa en stödjande och inkluderande lärandemiljö där eleverna känner sig trygga att använda dessa verktyg för att förbättra sina språkkunskaper och uppnå sina akademiska mål.


Förslag på prompter:

  1. Vi ska arbeta med efterkrigstiden i ämnet historia, mina elever är 16 år. Skapa en tabell med vanliga begrepp på svenska och översätt dem till polska i den andra kolumnen.

  2. Ändra min text så att vartannat stycke är på svenska och vartannat är på arabiska. Ändra inte innehållet utan översätt endast. Här är min text:

Lär ut kritiskt tänkande

ChatGPT är en chatbot som är tränad på att låta så bra som möjligt och inte vara så nära sanningen som möjligt. Ofta är det så att det som låter bra också är sant, men ibland kan det bli helt fel i informationen. Att använda ChatGPT som ett verktyg för att lära eleverna att tänka kritiskt och främja förmågan att verifiera information är en viktig och relevanta aspekt av modern utbildning. Här är några exempel på hur du kan implementera AI-källkritik i klassrummet:


Introducera ChatGPT som en resurs

Berätta för eleverna att ChatGPT är en användbar resurs för att samla information och generera svar på frågor. Understryk vikten av att använda tekniken som ett komplement till deras kritiska tänkande snarare än som en absolut auktoritet. Förklara att även om ChatGPT kan ge användbar information, är det inte alltid 100% korrekt, och det är där deras kritiska tänkande kommer in.


Öva kritisk granskning

Ge eleverna praktiska övningar där de använder ChatGPT för att söka efter information och sedan utvärdera denna information kritiskt. Be dem att jämföra svaren de får från ChatGPT med information från primära källor. Låt dem diskutera skillnader och likheter och reflektera över hur de kan bedöma källors trovärdighet.


Diskutera fällor och bias

Lyft fram de vanliga fällorna och förvrängningar som kan finnas i information på internet. Prata om begrepp som bias, desinformation och falska nyheter. Visa eleverna hur man kan använda sitt kritiska tänkande för att upptäcka och undvika sådana fällor. Även om ChatGPT genererar nytt innehåll varje gång så finns det bias i bottens träningsdata.


Genom att integrera ChatGPT som ett verktyg för att främja kritiskt tänkande ger du eleverna en praktisk möjlighet att utveckla en färdighet som kommer att hjälpa dem hela livet. Det hjälper dem att navigera i den informationsrika världen med större förtrogenhet och förmåga att utvärdera och använda information på ett klokt sätt.


Förslag på prompter:

  1. Skriv en kort redogörelse över ursprungsbefolkningen i Amazonas, använd relevanta källor och källhänvisa. Aktivitet: läs vad ChatGPT har svarat och kontrollera källorna tillsammans, värdera källorna.

  2. Skriv en kritisk analys av följande påstående: ‘Klimatförändringar är en bluff och påverkar inte jorden negativt.’, använd relevanta källor och källhänvisa. Aktivitet: läs vad ChatGPT har svarat och kontrollera källorna tillsammans, värdera källorna.

Underlätta för elever med NPF

Anpassning av undervisningen för elever med olika inlärningssvårigheter är avgörande för att skapa en inkluderande och effektiv lärandemiljö. Att använda ChatGPT som ett verktyg för att bryta ner och anpassa uppgifter kan vara särskilt värdefullt för elever med Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Här är några exempel på hur du kan tillväga:


Uppgiftsanpassning med ChatGPT

Om du har elever med NPF i din klass som har svårt att bryta ner uppgifter i mindre delmoment kan ChatGPT vara en tillförlitlig partner. Du kan börja med en övergripande uppgift och be ChatGPT att bryta ner den i stegvisa delar. Till exempel, om uppgiften är att skriva en text, kan ChatGPT hjälpa till att specificera delmoment som att välja en huvudkaraktär, skapa en miljö, eller ännu mer detaljerade steg som att starta datorn, öppna ett textdokument och börja skriva. Lär också eleverna att själva be ChatGPT att bryta ner uppgifter.


Visuellt stöd med bilder och diagram

Många elever med NPF gynnas av visuellt stöd. För att göra innehållet mer tillgängligt kan du använda andra AI-tjänster, som Midjourney eller liknande, för att skapa visuellt material som kopplas till abstrakta begrepp eller uppgifter.


Individualisering av anpassningar

Varje elev med NPF har unika behov när det gäller anpassning av undervisningsmaterial. Därför är det viktigt att vara flexibel och att anpassningarna görs på individnivå. ChatGPT kan hjälpa dig att generera anpassade resurser och instruktioner för varje elev baserat på deras specifika inlärningsbehov.


Genom att integrera ChatGPT och andra AI-tjänster i din undervisning kan du skapa en mer inkluderande miljö där elever med NPF har bättre möjlighet att lyckas. Dessa verktyg kan fungera som komplement till din undervisning och hjälpa eleverna att överbrygga utmaningar. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att teknik inte är en ersättning för lärarens engagemang och expertis, utan snarare ett stödverktyg för att skapa en givande och anpassad inlärningsupplevelse.


Förslag på prompter:

  1. Mina elever ska skriva en argumenterande text där de tar ställning för klimathotet. Bryt ner instruktionen i små delmoment, anpassat efter en elev som har svårt att arbeta självständigt. Var så detaljerad som möjligt.

  2. Jag har en elev som saknar grundläggande förståelse. Förenkla min text samt förklara och förtydliga begreppen som har med texten att göra. Här är texten:

322 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page